Lukuaika: 3 min.

Sosiaaliset suhteet lisäävät ihmisten onnellisuutta. Suomalaisia sinkkuja koskevan tuoreen tutkimuksen perusteella etenkin naisten onnellisuus on vahvasti kytköksissä sosiaalisiin suhteisiin. Sinkkumiehillä terveellinen elämä luo pohjaa onnellisuudelle.

Onnellisuutta tarkastelevissa väestökyselyissä Suomi pärjää loistavasti, mutta aurinko ei paista samalla lailla kaikille. Onnellisuus jakautuu epätasaisesti myös sinkkujen keskuudessa. Tässä tekstissä luen sinkkuihin naimattomien lisäksi eronneet ja lesket. Sinkku on siis asumismuodostaan riippumatta henkilö, jolla ei ole vakituista kumppania. Sinkulla voi olla kanssaan tai muualla asuvia lapsia.

Suomalaisessa seksuaalisuutta, hyvinvointia ja asenteita tarkastelevassa FINSEX-tutkimuksessa kysytään onnellisuudesta. Tässä kirjoituksessa tarkastelen FINSEX-kyselyaineiston analyysiin pohjaten, millaisista tekijöistä sinkkumiesten ja -naisten onnellisuus muodostuu. Sinkuilta kysyttiin tutkimuksen yhteydessä “Millaisena pidätte elämäänne juuri nyt?” Vastausvaihtoehtoina oli viisiportainen asteikko hyvin onnellisesta hyvin onnettomaan. Tutkimuksessa selvisi, että onnellisuus on yhteydessä moniin eri tekijöihin. (1).

 

Yksinäisyys vähentää sinkkujen onnellisuutta

Tutkimuksemme mukaan sinkkunaiset ovat sinkkumiehiä huomattavasti onnellisempia. Naisista 60 prosenttia vastasi olevansa onnellinen, kun vastaava prosentti miesten kohdalla oli vain 40 (ikäryhmä 25-64 -vuotiaat sinkut vuosina 1992-2015, N=944). (1)

Tutkimuksessamme sinkkunaisilla keskeinen onnellisuustekijä oli vähäiseksi koettu yksinäisyys, joka liittyy riittäviksi koettuihin sosiaalisiin suhteisin. Aikaisemman tutkimuksen perusteella naisten ja miesten tiedetään kokevan yksinäisyyttä hieman eri tavoin. Naisille on tyypillisempää  yksinäisyyden kytkeytyminen sosiaalisiin suhteisiin: yksinäinen nainen kokee sosiaalisen verkostonsa heikoksi eikä tunne kuuluvansa mihinkään ryhmään. (2)

Näyttää siltä, että sinkkunaiset pystyvät sinkkumiehiä paremmin luomaan sellaisia sosiaalisia suhteita, joihin he ovat tyytyväisiä. Jos näitä suhteita ei jostain syystä ole, naiset kokevat itsensä huomattavasti sinkkumiehiä useammin onnettomiksi. (1)

Sinkkunaisten yksinäisyyden kokemukseen liittyvää vähäisempää onnellisuutta saattavat osaltaan vahvistaa kulttuuriset odotukset, joiden mukaan naisten kuuluu olla erityisen kykeneviä luomaan sosiaalisia suhteita. Kun nämä odotukset eivät omalla kohdalla täyty, voi yksinäisyys tuntua erityisen raskaalta.

Tutkimusten mukaan miehille tyypillisempää on kokemus emotionaalisesta yksinäisyydestä. Ihmisiä on ehkä ympärillä, mutta läheiset ja luottamukselliset suhteet puuttuvat. (2) Sinkkumiehet olivat  sinkkunaisia useammin yksinäisiä, ja vain alle viidennes miehistä ei kokenut itseään lainkaan yksinäiseksi. (1).

FINSEX-tutkimukseen vastanneiden sinkkujen kanssa asui usein myös lapsia. Lapset eivät kuitenkaan merkittävästi vähentäneet yksinäisyyden kokemuksia tai lisänneet sinkkujen onnellisuutta (1). Näyttääkin siltä, että yksinäisyyden kokemuksen kannalta merkittävää on juuri toisten aikuisten seura.

Kuva: Perheyhteiskunta.fi / Janita Vilkman

Terveyden lisäksi onnellisuutta liikunnasta ja henkisyydestä

Tutkimuksessamme havaitsimme, että sinkkumiehet kokivat naisia useammin vaikeuksia kumppanin löytämisessä, ja että naisten joukosta löytyi enemmän sinkkuja, jotka eivät kaivanneet kumppania lainkaan (1). Aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, että osa sinkkumiesten psykosomaattisesta oireilusta, kuten unettomuudesta, ahdistuneisuudesta ja painajaisista, liittyy toteutumattomiin parisuhdetoiveisiin (2). Miehet siis toivoivat parisuhdetta naisia useammin, mutta samalla kokivat kumppanin löytämisen vaikeammaksi, ja sen seurauksena osa heistä oireili psykosomaattisesti. Vähäinen psykosomaattinen oireilu oli sekä sinkkumiehillä että -naisilla yhteydessä onnellisuuteen.

Miesten kohdalla onnellisuus oli positiivisesti yhteydessä terveyden lisäksi liikunnallisuuteen ja raittiuteen. Naissinkut liikkuivat miehiä enemmän, mutta miehillä liikunta asettui selkeämmin onnellisuutta ennustavaksi tekijäksi. Naisten onnellisuutta puolestaan ennusti uskonnon kokeminen omassa elämässä tärkeäksi.

Tutkimus osoittaa sinkkujen onnen olevan yhteydessä moniin eri tekijöihin. Naisilla korostui uskonnollisuus, miehillä puolestaan liikunnallisuus ja kohtuus alkoholin käytössä. Vaikka sinkkumiesten ja -naisten välillä on eroja, omasta terveydestä huolehtiminen ja sosiaalisiin suhteisiin panostaminen lisäävät onnellisuutta niin naisilla kuin miehillä. (1). Tekojen ei tarvitse olla suuren suuria, mutta tärkeää on, että niitä on.

 

Lähteet

(1) Kinnunen, Anu & Kontula, Osmo (2021) Suhteetonta elämää – Parisuhteettomien onnellisuustekijät. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Janus 29 (2), 153–159.

(2) Junttila, Niina & Kainulainen, Sakari & Saari, Juho (2015) Mapping the lonely landscape: Assessing loneliness and its consequences. The Open Psychology Journal 8 (1), 89–96.

(3) Kinnunen, Anu & Kontula, Osmo (2018) Miesten parisuhteettomuuden yhteys hyvinvointiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 55 (1), 22–34.

Kuva: Perheyhteiskunta.fi / Janita Vilkman

Jaa artikkeli:

Muut kirjoittajan artikkelit: