Sateenkaaren alla on myös ongelmia, vallankäyttöä ja eroja

Lukuaika: 3 min.

Sateenkaari-ihmiset ovat tutkitusti hyvin tyytyväisiä suhteisiinsa. Kuitenkin myös näissä suhteissa koetaan ongelmia, epätasa-arvoa ja vallankäyttöä, joista olisi hyvä voida puhua ilman negatiivisen leimaamisen pelkoa.

Viime vuonna ilmestyi useita kaunokirjallisia teoksia, joissa lesbojen, homojen, biseksuaalien, transihmisten, muunsukupuolisten, intersukupuolisten, aseksuaalien ja queer-ihmisten (LHBTIAQ+) läheissuhteet ovat keskiössä.

Tiina Tuppuraisen Kuvittelen sinut vierelleni (2020), Laura Lehtolan Minä valitsin sinut (2020) ja Tuuve Aron Kalasatama (2020) teokset ovat tyyliltään ja painotuksiltaan erilaisia, mutta kaikki käsittelevät tavalla tai toisella eroamista naissuhteesta.

Ei ole välttämättä sattumaa, että nämä teokset ovat ilmestyneet vain muutama vuosi sen jälkeen, kun tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan 1.3.2017. Huhtikuussa 2019 voimaan tullut äitiyslaki taas toi parannuksia hedelmöityshoidoilla lapsia saaneiden naisparien asemaan.

Uudistusten seurauksena tulee mahdolliseksi myös toisenlainen tasa-arvo: uusissa kirjoissa kuvataan mokaamista ihmissuhteissa, läheisten kohtelemista välillä väärin, kotitöiden ja lastenhoidon jakamista epätasa-arvoisesti, kumppanin pettämistä, rakastumista mieheen ja naiskumppanin kaipaamista pääsemättä erosta eteenpäin.

Näin on tietysti tapahtunut LHBTIAQ+ ihmisten suhteissa ennen tasa-arvoista avioliittolakiakin, mutta poliittisen kamppailun ytimestä nämä monimutkaisuudet, ongelmat ja sotkut on siivottu pois näkyvistä (1).

Tullakseen hyväksytyiksi pareina ja perheinä LHBTIAQ+ ihmisten on täytynyt antaa suhteistaan mahdollisimman tavallinen ja onnellinen kuva. Lainsäädännön edistysaskeleista huolimatta LHBTIAQ-ihmisten suhteet ja perheet kohtaavat edelleen Suomessa myös vastustusta ja syrjintää (2).

Tässä tilanteessa julkisessa keskustelussa on ollut riskialtista tuoda esiin sateenkaarisuhteissa ja -perheissä väistämättä esiintyviä ongelmia ja sitä, että niistäkin erotaan (3). Anna Moring (4) kirjoittaa onnellisuusmuurista, jonka taakse sateenkaariperheiden ongelmat kätkeytyvät.

Kuva: Sirpa Varis: Erosaari

Onnellisuusmuuria puretaan varoen

Kansainvälisen ja suomalaisen tutkimuksen mukaan erityisesti naisparit raportoivat olevansa hyvin tyytyväisiä parisuhteeseensa (5). Samaa sukupuolta olevat parit jakavat tutkimusten mukaan myös kotitöitä, raha-asioita ja hoivaa tasa-arvoisemmin kuin heteroparit. Tämä ei kuitenkaan päde kaikkiin LHBTIAQ+ ihmisten suhteisiin.

Edellä mainituissa kaunokirjallisissa teoksissa onnellisuusmuuria puretaan ja sitä kommentoidaan monin tavoin. Samoin tehdään myös ”Kun sateenkaaren päässä on ero” tutkimukseni aineistossa, johon olen haastattelut 30 eronnutta sateenkaari-ihmistä. Tutkimukseeni haastatellut ihmiset kertoivat ongelmista, epätasa-arvosta ja vallankäytöstä suhteissaan. Myös vakavia tilanteita tuotiin esiin: henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa kumppania tai lapsia kohtaan.

Haastateltavat olivat kokeneet, että aina väkivaltaa ei uskottu voivan tapahtua kahden naisen välillä ja että ulkopuoliset olivat vähätelleet ongelmia heidän suhteissaan. Tämä vaikeuttaa ongelmiin puuttumista ja avun hakemista ja saamista.

Eräs haastateltava kuvaa, miten vakavista ongelmista LHBTIAQ+ ihmisten suhteissa on vaikea puhua:

Niin sitten pelätään, että jos puhutaan että kyl näiskin parisuhteissa ja näissäkin perheissä on lähisuhdeväkivaltaa — ajatellaan että se vesittää sen kaiken kamppailun mitä eri lakien [eteen] tehään, ja mä ymmärrän sen ja mä ite pelkään sitä myös, sit on tosi vaikee. — Sitä oon paljon miettiny mut kyllä mun mielestä yhteisönä pitäis puhuu enemmän niistä asioista. Tukea on tosi vaikea saada yhteisöstä tai yhteisön ulkopuoleltakaan niissä tilanteissa, joten se hiljasuus ei kyllä auta meitä ollenkaan.

Paine onnistua sateenkaariperheenä voi myös estää lähtemästä suhteesta, jossa on ongelmia. Väitöstutkimukseni (Lahti, 2019) haastatteluihin osallistunut biseksuaalinen nainen kuvaa pitkää sinnittelyään riitaisassa suhteessa:

Mä koin et se on suurempi häpeä, jos meidän perhe epäonnistuu, siis eroaa, kuin jos se ois heteroperhe. Mä koin et me ollaan tällanen malliesimerkki sateenkaariperheestä ja kuta useampi sateenkaariperhe ympäristössä eros, niin sitä tärkeemmäks se tuli, et me ei vaan erota. Et ei näin vaan käy liian monelle, et ei tää rupee näyttään siltä, et ei tää voi ihan oikeestikaan toimia. Et Päivi Räsänen olikin oikeessa.

LHBTIAQ+ ihmisten suhteita koskeva onnellisuusmuuri on murtumassa, mutta edelleen haastateltavani arkailivat ongelmista ja eroista kertomista muille kuin lähipiirilleen. Vaikka läheisten kanssa asiaa voitiin käsitellä ja monet saivat erityisesti ystäviltään tukea, moni pelkäsi vaikeista asioista puhumista julkisesti tai vieraammille ihmisille.

Olisikin tärkeää, että myös LHBTIAQ+ ihmisten suhteista voisi puhua monipuolisesti ilman pelkoa siitä, että suhteissa väistämättä esiintyviä ongelmia ja eroja käytetään näiden suhteiden negatiiviseen leimaamiseen.

 

Lähteet

(1) Järviö, N (2018). Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon? Kansalaistoiminta, Tahdon2013 ja translaki. Helsinki. Helsingin yliopisto.

(2) Jalonen, J. & Salin, M. (2020). Pitäisikö homoseksuaaleilla olla oikeus elää haluamallaan tavalla? Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta homoseksuaaleihin 2000-luvulla. Yhteiskuntapolitiikka 85 (3), 259-270.

(3) Lahti, A. & Kolehmainen, M. (2020). LGBTIQ+ Break-up Assemblages: At the End of the Rainbow. Journal of Sociology 56(4), 1–21.

(4) Moring, A. (2013). Oudot perheet: Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa. Helsingin yliopisto.

(5) Aarnio, K., Kylmä, J., T. Solantaus, T.  & Rotkirch, A. (2018) Sateenkaariperheiden vanhemmat: Kokemuksia lasten hyvinvoinnista, perhesuhteista ja tuen saannista. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 63/2018. Helsinki: Väestöliitto.

 

YTT Annukka Lahti työskentelee Itä-Suomen yliopistossa tutkijatohtorina. Hänen tutkimusprojektinsa ’Kun sateenkaaren päässä on ero: LHBTIAQ+ ihmisten erojen prosessit Suomessa ja Isossa-Britanniassa’ pureutuu sateenkaari-ihmisten eroihin. Tutkimusprojektia rahoittaa myös Koneen säätiö (2019-2021, 2014) ja Alli Paasikiven säätiö (2017-2018).

 

Kuva: Sirpa Varis: Erosaari.

Ihmissuhteet ja terveys tuovat mies- ja naissinkuille eri tavoin onnea

Lukuaika: 3 min.

Sosiaaliset suhteet lisäävät ihmisten onnellisuutta. Suomalaisia sinkkuja koskevan tuoreen tutkimuksen perusteella etenkin naisten onnellisuus on vahvasti kytköksissä sosiaalisiin suhteisiin. Sinkkumiehillä terveellinen elämä luo pohjaa onnellisuudelle.

Onnellisuutta tarkastelevissa väestökyselyissä Suomi pärjää loistavasti, mutta aurinko ei paista samalla lailla kaikille. Onnellisuus jakautuu epätasaisesti myös sinkkujen keskuudessa. Tässä tekstissä luen sinkkuihin naimattomien lisäksi eronneet ja lesket. Sinkku on siis asumismuodostaan riippumatta henkilö, jolla ei ole vakituista kumppania. Sinkulla voi olla kanssaan tai muualla asuvia lapsia.

Suomalaisessa seksuaalisuutta, hyvinvointia ja asenteita tarkastelevassa FINSEX-tutkimuksessa kysytään onnellisuudesta. Tässä kirjoituksessa tarkastelen FINSEX-kyselyaineiston analyysiin pohjaten, millaisista tekijöistä sinkkumiesten ja -naisten onnellisuus muodostuu. Sinkuilta kysyttiin tutkimuksen yhteydessä “Millaisena pidätte elämäänne juuri nyt?” Vastausvaihtoehtoina oli viisiportainen asteikko hyvin onnellisesta hyvin onnettomaan. Tutkimuksessa selvisi, että onnellisuus on yhteydessä moniin eri tekijöihin. (1).

 

Yksinäisyys vähentää sinkkujen onnellisuutta

Tutkimuksemme mukaan sinkkunaiset ovat sinkkumiehiä huomattavasti onnellisempia. Naisista 60 prosenttia vastasi olevansa onnellinen, kun vastaava prosentti miesten kohdalla oli vain 40 (ikäryhmä 25-64 -vuotiaat sinkut vuosina 1992-2015, N=944). (1)

Tutkimuksessamme sinkkunaisilla keskeinen onnellisuustekijä oli vähäiseksi koettu yksinäisyys, joka liittyy riittäviksi koettuihin sosiaalisiin suhteisin. Aikaisemman tutkimuksen perusteella naisten ja miesten tiedetään kokevan yksinäisyyttä hieman eri tavoin. Naisille on tyypillisempää  yksinäisyyden kytkeytyminen sosiaalisiin suhteisiin: yksinäinen nainen kokee sosiaalisen verkostonsa heikoksi eikä tunne kuuluvansa mihinkään ryhmään. (2)

Näyttää siltä, että sinkkunaiset pystyvät sinkkumiehiä paremmin luomaan sellaisia sosiaalisia suhteita, joihin he ovat tyytyväisiä. Jos näitä suhteita ei jostain syystä ole, naiset kokevat itsensä huomattavasti sinkkumiehiä useammin onnettomiksi. (1)

Sinkkunaisten yksinäisyyden kokemukseen liittyvää vähäisempää onnellisuutta saattavat osaltaan vahvistaa kulttuuriset odotukset, joiden mukaan naisten kuuluu olla erityisen kykeneviä luomaan sosiaalisia suhteita. Kun nämä odotukset eivät omalla kohdalla täyty, voi yksinäisyys tuntua erityisen raskaalta.

Tutkimusten mukaan miehille tyypillisempää on kokemus emotionaalisesta yksinäisyydestä. Ihmisiä on ehkä ympärillä, mutta läheiset ja luottamukselliset suhteet puuttuvat. (2) Sinkkumiehet olivat  sinkkunaisia useammin yksinäisiä, ja vain alle viidennes miehistä ei kokenut itseään lainkaan yksinäiseksi. (1).

FINSEX-tutkimukseen vastanneiden sinkkujen kanssa asui usein myös lapsia. Lapset eivät kuitenkaan merkittävästi vähentäneet yksinäisyyden kokemuksia tai lisänneet sinkkujen onnellisuutta (1). Näyttääkin siltä, että yksinäisyyden kokemuksen kannalta merkittävää on juuri toisten aikuisten seura.

Kuva: Perheyhteiskunta.fi / Janita Vilkman

Terveyden lisäksi onnellisuutta liikunnasta ja henkisyydestä

Tutkimuksessamme havaitsimme, että sinkkumiehet kokivat naisia useammin vaikeuksia kumppanin löytämisessä, ja että naisten joukosta löytyi enemmän sinkkuja, jotka eivät kaivanneet kumppania lainkaan (1). Aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, että osa sinkkumiesten psykosomaattisesta oireilusta, kuten unettomuudesta, ahdistuneisuudesta ja painajaisista, liittyy toteutumattomiin parisuhdetoiveisiin (2). Miehet siis toivoivat parisuhdetta naisia useammin, mutta samalla kokivat kumppanin löytämisen vaikeammaksi, ja sen seurauksena osa heistä oireili psykosomaattisesti. Vähäinen psykosomaattinen oireilu oli sekä sinkkumiehillä että -naisilla yhteydessä onnellisuuteen.

Miesten kohdalla onnellisuus oli positiivisesti yhteydessä terveyden lisäksi liikunnallisuuteen ja raittiuteen. Naissinkut liikkuivat miehiä enemmän, mutta miehillä liikunta asettui selkeämmin onnellisuutta ennustavaksi tekijäksi. Naisten onnellisuutta puolestaan ennusti uskonnon kokeminen omassa elämässä tärkeäksi.

Tutkimus osoittaa sinkkujen onnen olevan yhteydessä moniin eri tekijöihin. Naisilla korostui uskonnollisuus, miehillä puolestaan liikunnallisuus ja kohtuus alkoholin käytössä. Vaikka sinkkumiesten ja -naisten välillä on eroja, omasta terveydestä huolehtiminen ja sosiaalisiin suhteisiin panostaminen lisäävät onnellisuutta niin naisilla kuin miehillä. (1). Tekojen ei tarvitse olla suuren suuria, mutta tärkeää on, että niitä on.

 

Lähteet

(1) Kinnunen, Anu & Kontula, Osmo (2021) Suhteetonta elämää – Parisuhteettomien onnellisuustekijät. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Janus 29 (2), 153–159.

(2) Junttila, Niina & Kainulainen, Sakari & Saari, Juho (2015) Mapping the lonely landscape: Assessing loneliness and its consequences. The Open Psychology Journal 8 (1), 89–96.

(3) Kinnunen, Anu & Kontula, Osmo (2018) Miesten parisuhteettomuuden yhteys hyvinvointiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 55 (1), 22–34.

Kuva: Perheyhteiskunta.fi / Janita Vilkman