Kirjoittajaverkoston kuuluu yhteiskuntatieteiden tutkijoita, joita yhdistää kiinnostus perhe- ja läheissuhteisiin.

Vaula Tuomaala

Blogin päätoimittaja Vaula Tuomaala on sosiaalipsykologi (VTM) ja nuorempi tutkija Itä-Suomen yliopistossa. Hän tutkii sosiologian alan väitöskirjassaan äitiyttä, perheellistymistä ja lasten perhekokoonpanoja avioliittoperheen ulkopuolella. Väitöstutkimus käynnistyi Avioliittoperheen tuolla puolen -hankkeessa (2015–2018), jota rahoitti Koneen Säätiö.

Sähköposti: vaula.tuomaala[at]uef.fi

Julkaisut Researchgate -palvelussa

Kaisa Kivipuro

Blogin toimituspäällikkö Kaisa Kivipuro (VTM, HuK) on tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston sosiologian oppiaineesta. Väitöskirjan aiheena Kivipurolla on tahaton kohduttomuus ja siihen liittyvä lapsettomuus. Tutkimuksessa tarkastellaan, millai­sena ilmiönä kohduttomuus näyttäytyy lääketieteen käytännöissä, lain­säädän­­töprosessissa ja koh­dut­to­man arkielämän kokemuksissa.

Sähköposti: kaisa.kivipuro[at]helsinki.fi

Kotisivu ja julkaisut

Anna-Maija Castrén

Anna-Maija Castrén (dosentti, VTT) työskentelee Itä-Suomen yliopistossa tutkimusjohtajana. Castrén on tutkinut esimerkiksi sukulaissuhteita eron jälkeen ja sukunimestä päättämistä avioitumisen yhteydessä. Parhaillaan Castrénilla on käynnissä kaksi tutkimushanketta, joista toinen käsittelee nuoria heteropareja ja perheuran alkuvaiheita, toinen avioliiton ulkopuolella syntyneitten lasten perhesuhteita. Avioliittoperheen tuolla puolen -hanke käynnistyi kesällä 2015 Koneen Säätiön rahoituksella ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin perheoikeudellisten asioiden yksikön kanssa.

Sähköposti: anna-maija.castren[at]uef.fi

Anu Kinnunen

Anu Kinnunen on tohtorikoulutettava Tampereen yliopiston terveystieteiden tohtoriohjelmassa. Hänen sosiaali- ja terveyspolitiikan alaan kuuluva väitöstutkimuksensa käsittelee parisuhteettomien hyvinvoinnin vajeita ja onnellisuustekijöitä. Erityisesti Kinnusta kiinnostaa parisuhteeseen liitetty yhteiskunnallinen status. Tutkimusta rahoittaa Etelä-Savon maakuntarahasto.

 

Sähköposti: kinnunen.anu.k[at]student.uta.fi

Aino Luotonen

Aino Luotonen on sosiologi (VTM) ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hän tutkii sosiologian alan väitöskirjassaan perhe- ja läheissuhteita sidoksina, jotka kiinnittyvät niin verisukulaisuuteen, yksilöllisiin valintoihin kuin kuulumisen tunteisiinkin. Luotosen kiinnostuksen kohteena ovat  erityisesti suomalaisten pariskuntien antamat määritelmät omasta perheestään ja läheisverkoston muodostuminen arjen käytännöissä. Tutkimusta rahoittaa Koneen Säätiö.

Sähköposti: aino.luotonen[at]helsinki.fi

Julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivuilla

Heidi Ruohio

Heidi Ruohio (VTT) on sosiaalitieteilijä ja sosiaalityön yliopistonopettaja Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjassaan Ruohio tarkasteli kansainvälisesti adoptoitujen kokemuksia perheeseen ja kansaan kuulumisesta. Hänen muita kiinnostuksen kohteitaan ovat kansainvälisesti adoptoitujen ylisukupolviset perhesuhteet sekä identiteetin ja etnisyyden tutkimus.

Sähköposti: heidi.h.ruohio[at]jyu.fi

Kotisivu Jyväskylän yliopiston sivuilla

Ella Sihvonen

Ella Sihvonen (VTM) on jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa sosiaalitieteiden laitoksella. Sihvonen viimeistelee perhepolitiikkaan liittyvää väitöskirjaansa, jossa hän on tarkastellut erityisesti vanhemmuuden tukemista. Tällä hetkellä Sihvonen työskentelee Kelan tutkimuksessa asumistukihankkeessa. Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Perhetutkimuksen tutkijakoulu, Suomalainen Konkordia-liitto, Alli Paasikiven säätiö ja Helsingin yliopisto.

Sähköposti: ella.sihvonen[at]helsinki.fi

Julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivuilla

Kitti Suoranta

Kitti (Kirsti) Suoranta (VTM) on sosiologi ja Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelija. Hänen väitöstutkimuksensa käsittelee 1950-luvulla syntyneiden yksin asuvien homo- ja heteromiesten elämäntarinoita, sosiaalisia verkostoja ja läheisimpiä ihmissuhteita. Suoranta työskenteli aiemmin pitkään Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n toiminnanjohtajana.

Sähköposti: kitti.suoranta[at]gmail.com

Elina Turjanmaa

Elina Turjanmaa on sosiaalipsykologi (VTM) ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Turjanmaan väitöskirjatutkimus käsittelee sukupolvisuhteita maahanmuuttajaperheissä Suomeen muuttaneiden nuorten näkökulmasta.

Sähköposti: elina.turjanmaa[at]helsinki.fi

Julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivuilla

Aino Peltokangas

Aino Peltokangas (VTM) on sosiologi ja Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelija. Hän käsittelee väitöskirjatutkimuksessaan kodin merkitystä lapsiperheen vanhempien hyvinvoinnille. Peltokangas analysoi tutkimuksessaan perheitä kohtaavien sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä hyvästä kodista sekä vanhempien kodille antamia merkityksiä perhesuhteiden murrosvaiheessa.

Sähköposti: ainoep[at]student.uef.fi